Eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden?

Home > Blogs > Arbeidsrecht > Eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden?

Voor de beoordeling of een werkgever eenzijdig wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden mag doorvoeren is relevant of schriftelijk een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen.

Is zo’n wijzigingsbeding overeengekomen dan kan een werkgever arbeidsvoorwaarden wijzigen indien hij kan aantonen dat hij een zodanig zwaarwegend belang bij wijziging heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Verder is van belang dat de werkgever voldoende rekening houdt met de belangen van de werknemer door bijvoorbeeld een afbouwregeling voor te stellen. Ook instemming door de medezeggenschap met de voorgenomen wijziging is van belang.

Als geen eenzijdig wijzigingsvoorstel is overeengekomen kan een werkgever met een beroep op het beginsel van goed werknemerschap toch verlangen dat een wijziging door een werknemer wordt geaccepteerd.

Hierbij toetst de rechter aan de volgende vragen:

  1. Is sprake van een wijziging van omstandigheden en zo ja, wat is de aard van die omstandigheden?
  2. Is het door de werkgever gedane voorstel, gelet op alle omstandigheden, redelijk?
  3. Zo ja, kan aanvaarding van het voorstel in het licht van de omstandigheden van het geval, in redelijkheid van de werknemer worden gevergd?

Uit voorgaande criteria volgt dat een wijziging pas kan nadat een zorgvuldig proces heeft plaatsgevonden. Voor meer informatie hierover bent u van harte welkom op ons open spreekuur.

(gepubliceerd in de Stedendriehoek in maart 2016)