1. Onder de handelsnaam Bolwerk Advocatuur & Mediation wordt door Mr. W.F. Boland- van Hal een advocatenpraktijk gedreven.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Bolwerk Advocatuur & Mediation en op alle rechtsverhoudingen van Bolwerk Advocatuur & Mediation met derden. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 3. De opdrachtgever wordt geacht ter zake de rechtsverhouding met Bolwerk Advocatuur & Mediation onherroepelijk woonplaats te hebben gekozen aan het adres dat ten tijde van aanvang van de opdracht wordt opgegeven.
 4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten
 5. Indien in verband met de aan Bolwerk Advocatuur & Mediation opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal Bolwerk Advocatuur & Mediation indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de cliënt en Bolwerk Advocatuur & Mediation zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derden-opdrachtnemers in acht nemen. Bolwerk Advocatuur & Mediation is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Bolwerk Advocatuur & Mediation heeft het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de cliënt te aanvaarden.
 6. De advisering door Bolwerk Advocatuur & Mediation ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de cliënt een andersluidende schriftelijke mededeling van Bolwerk Advocatuur & Mediation ontvangt.
 7. Iedere aansprakelijkheid van Bolwerk Advocatuur & Mediation voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Bolwerk Advocatuur & Mediation of anderszins verband houdend met een aan Bolwerk Advocatuur & Mediation verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Bolwerk Advocatuur & Mediation gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van Bolwerk Advocatuur & Mediation komt. Indien, om welke reden dan ook, krachtens de bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaats vindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot € 5.000,=. De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht  geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 8. Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze Bolwerk Advocatuur & Mediation niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen 365 dagen nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij de aansprakelijkheid baseert.
 9. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Achterhoek Advocatuur, vrijwaart de cliënt Bolwerk Advocatuur & Mediation voor en tegen, en zal de cliënt Bolwerk Advocatuur & Mediations schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Bolwerk Advocatuur & Mediation mocht hebben of jegens Bolwerk Advocatuur & Mediation mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Bolwerk Advocatuur & Mediation voor de cliënt of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt aan Bolwerk Advocatuur & Mediation, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Bolwerk Advocatuur & Mediation lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.
 10. Tenzij anders overeengekomen, is de cliënt aan Bolwerk Advocatuur & Mediation honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Bolwerk Advocatuur & Mediation worden vastgesteld. Naast het honorarium is de cliënt aan Bolwerk Advocatuur & Mediation de verschotten verschuldigd  die Bolwerk Advocatuur & Mediation ten behoeve van de cliënt betaalt. Alle verschuldigde bedragen worden, vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting, in rekening gebracht.
 11. De declaraties van Bolwerk Advocatuur & Mediation moeten binnen veertien dagen na de factuurdatum worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Bolwerk Advocatuur & Mediation het recht, de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende dag na de factuurdatum. Bolwerk Advocatuur & Mediation heeft in dit geval tevens het recht de werkzaamheden op te schorten. Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de cliënt, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Bolwerk Advocatuur & Mediation gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 10 % van de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 12. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Bolwerk Advocatuur & Mediation, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de cliënt een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Bolwerk Advocatuur & Mediation is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan.
 13. Door Bolwerk Advocatuur & Mediation zal geen procedure worden aangevangen, dan wel verweer worden gevoerd zonder dat door de cliënt een voorschot op het honorarium, dan wel een voorschot op de door de Raad voor rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage, in te schatten door Bolwerk Advocatuur & Mediation, alsmede het door de cliënt aan de gerechtelijke instantie in verband met de procedure verschuldigde griffierecht aan Bolwerk Advocatuur & Mediation is betaald.
 14. De rechtsverhouding tussen Bolwerk Advocatuur & Mediation en de cliënt of andere derde wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.
 15. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden  met de door of namens Bolwerk Advocatuur & Mediation verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of de rechtsverhouding met de cliënt of andere derde, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter te Arnhem, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.
 16. De bepalingen en voorwaarden, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de partners van Bolwerk Advocatuur & Mediation, de bestuurders van die partners en alle personen die voor Bolwerk Advocatuur & Mediation werkzaam zijn of waren, hetzij als vennoot, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid.
 17. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Indien Bolwerk Advocatuur & Mediation een vertaling van deze voorwaarden ter beschikking stelt, prevaleert de Nederlandse versie.

Bolwerk Advocatuur & Mediation heeft geen Derdengeldenrekening tot haar beschikking en is niet aangesloten bij een stichting derdengelden. Hiervan is conform 6.21 lid 3 sub a Voda de Deken op de hoogte gebracht.

De interne klachtenprocedure (kantoorklachtenregeling)

1

Wanneer een cliënt op enigerlei wijze het kantoor benadert met een klacht dan wordt de betrokken advocaat en de onder de verantwoordelijkheid van een advocaat werkende persoon van de klacht in kennis gesteld. De klacht kan gaan over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie.

De klacht moet zijn ingediend resp. ter kennis van het kantoor komen binnen 3 maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.

2

De betrokken advocaat kan trachten eerst zelf samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na raadpleging van de klachtenfunctionaris dan wel informeert direct de klachtenfunctionaris van het kantoor. de klachtenfunctionaris is mw Boland

3

De klager wordt medegedeeld dat geen vergoeding verschuldigd is voor de kosten van deze klachtbehandeling.

4

Komt de advocaat samen met de klager niet zelf tot een oplossing over de klacht dan deelt hij de klager onverwijld mede dat de klacht per direct aan de klachtenfunctionaris wordt voorgelegd. Die bevestigd de klager dat hij de klacht in behandeling neemt overeenkomstig de hierna toegevoegde model-brief.

5

Zowel de klager als degene over wie is geklaagd kunnen door de klachtenfunctionaris in de gelegenheid worden gesteld een toelichting te geven op de klacht.

6

Deze klachtenfunctionaris stelt binnen één maand na ontvangst van de klacht de klager en degene over wie geklaagd is schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen

Indien de klachtenfunctionaris afwijkt van de termijn als in de vorige zin dan deelt hij dat met redenen omkleed mede aan de klager en degene over wie geklaagd is onder vermelding van de (redelijke) termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven

7

Wanneer in het contact met de cliënt de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld wordt de kwestie voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

8

Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, leggen de betrokken advocaat of de klachtenfunctionaris dit behoorlijk en met instemming van de klager schriftelijk vast.