1.    Bolwerk advocaten is een maatschap naar Nederlands recht. De rechtsbijstand wordt verleend door advocaten en juristen in dienst van Bolwerk advocaten, zulks met het recht van vervanging.

2.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Bolwerk advocaten en op alle rechtsverhoudingen van Bolwerk advocaten met derden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.

3.    Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van alle medewerkers en maten van Bolwerk advocaten, die voor Bolwerk advocaten werkzaam zijn of waren, hetzij als werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer hetzij in enige andere hoedanigheid.

4.    De opdrachtgever wordt geacht ter zake van de rechtsverhouding met Bolwerk advocaten woonplaats te hebben gekozen aan het adres dat ten tijde van de aanvang van de opdracht wordt opgegeven, dan wel op het adres dat het laatste als woon- en/of verblijfadres is opgegeven. Onjuist opgegeven adresgegevens komen voor risico van de opdrachtgever.

5.    Bolwerk advocaten staat in voor een behoorlijke rechtsbijstandverlening. Haar werkzaamheden voert zij uit conform de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij is voorts onderworpen aan een interne klachtenregeling. Een beschrijving van deze klachtenregeling wordt op verzoek van de opdrachtgever aan hem toegezonden dan wel ter hand gesteld.

6.    De opdrachtgever verplicht zich alle voor de behartiging van zijn zaak noodzakelijke medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan Bolwerk advocaten de rechtsbijstandverlening kan beëindigen waar nodig na verkregen toestemming van de Raad voor Rechtsbijstand.

7.    Bolwerk advocaten is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle
opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de Bolwerk advocaten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

8.    Indien in verband met de aan Bolwerk advocaten opgedragen werkzaamheden derden moeten worden ingeschakeld, zal Bolwerk advocaten waar nodig vooraf overleggen met de opdrachtgever. Bolwerk advocaten zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij de selectie van deze derdenopdrachtnemers. Bolwerk advocaten is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Bolwerk advocaten heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een derde partij mocht hebben bedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.

9.    De advisering door Bolwerk advocaten ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever een andersluidende schriftelijke mededeling van Bolwerk advocaten ontvangt.

10.    Iedere aansprakelijkheid van Bolwerk advocaten voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Bolwerk advocaten of anderszins verband houdend met een aan Bolwerk advocaten verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Bolwerk advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van Bolwerk advocaten komt. Indien, om welke reden dan ook, krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt verstrekt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot € 5.000,-. De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

11.    Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze Bolwerk advocaten niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen 365 dagen nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij de aansprakelijkheid baseert.

12.    Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Bolwerk advocaten, vrijwaart de opdrachtgever Bolwerk advocaten en zal de opdrachtgever Bolwerk advocaten schadeloos stellen terzake van alle vorderingen en aanspraken van derden op Bolwerk advocaten die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de diensten van Bolwerk advocaten voor de opdrachtgever, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Bolwerk advocaten lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering of aanspraak.

13.    Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever aan Bolwerk advocaten een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Het door Bolwerk advocaten gehanteerde uurtarief is exclusief BTW. Bolwerk advocaten is gerechtigd jaarlijks het overeengekomen tarief met een indexcijfer aan te passen.

14.    Naast het honorarium is de opdrachtgever aan Bolwerk advocaten verschotten verschuldigd die Bolwerk advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalt. Deze verschotten hebben betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.

15.    Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de wettelijke rente, de werkelijk door Bolwerk advocaten gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 10 % van de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

16.    Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Bolwerk advocaten, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever één of meerdere (met de slotdeclaratie verrekenbare) voorschotten betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Bolwerk advocaten zal haar werkzaamheden niet eerder aanvangen dan nadat het overeengekomen voorschot door de opdrachtgever is voldaan.

17.    De rechtsverhouding tussen Bolwerk advocaten en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding, worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

18.    Van bovenstaande bepalingen kan slechts worden afgeweken door schriftelijke vastlegging van nadere afspraken.

Uitgezonderde sectoren
In artikel 1 van iedere de-minimisverordening staat welke sectoren zijn uitgezonderd. De volgende sectoren zijn in ieder geval (bijna) in zijn geheel uitgezonderd van enige vorm van de-minimissteun:

Bolwerk Advocatuur & Mediation heeft geen Derdengeldenrekening tot haar beschikking en is niet aangesloten bij een stichting derdengelden. Hiervan is conform 6.21 lid 3 sub a Voda de Deken op de hoogte gebracht.