Rechtsbijstand is duur, om welke reden de overheid de kosten soms financiert. Ook als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (een “toevoeging”) helpen wij u graag. Deze toevoeging zullen wij voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. U bent hiervoor een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen (zie de tabel inkomensgrenzen hieronder) en wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand.

Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan wordt de rechtsbijstand verleend op basis van een uurtarief. Ons kantoor hanteert een concurrerend uurtarief (vanaf € 200,– exclusief 21% BTW). Dit tarief is inclusief kantoorkosten). Ook kunt u met ons vaste prijsafspraken maken. U kunt de tabel met vaste prijsafspraken onderaan deze pagina vinden. Voor een afspraak voor een eenmalig adviesgesprek hanteren wij een gematigd tarief voor het eerste half uur. Belt u ons gerust voor het opvragen van onze tarieven. Ons telefoonnummer is 0575 – 59 42 33. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid van een gratis inloopspreekuur op iedere maandagavond van 17.00 tot 18.00 uur. Tijdens dit uur kunt u ons kantoor binnenlopen en hoeft u dus van tevoren geen afspraak te maken.

U dient er rekening mee te houden dat de zogenaamde verschotten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en andere in het belang van de zaak gemaakte kosten, aan u worden doorberekend. Ook een eventuele proceskostenveroordeling komt voor uw rekening.

Tabel inkomensgrenzen en eigen bijdragen (vanaf 1 januari 2017)

Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad voor Rechtsbijstand in 2017 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2015 (het peiljaar). De inkomensnormen en daarbij behorende eigen bijdragen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd.

U kunt de Raad voor Rechtsbijstand verzoeken om het peiljaar te verleggen naar 2017 als het fiscale inkomen en vermogen in 2017  flink is gedaald (meer informatie hierover vindt u onderaan deze pagina).

Tabel inkomensgrenzen en eigen bijdragen vanaf 1 januari 2017 (tabel 1)

Let op: voor echtscheiding, beëindiging samenwoning, boedelscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag/voogdij en omgangsregelingen gelden hogere eigen bijdragen (zie tabel  2 hieronder)

Inkomensnormen en eigen bijdragen:

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin Eigen bijdrageAlleenstaand
Fiscaal jaarinkomen 2015Fiscaal jaarinkomen 2015
Meer dan:Ten hoogste:Meer dan:Ten hoogste:
€ 0,--€ 26.000,--


€ 196,--€ 0,--€ 18.700,--


€ 26.001,--€ 27.000,-- € 360,--€ 18.701,--€ 19.400,--
€ 27.001,--€ 28.300,-- € 514,--€ 19.401,--€ 20.400,--
€ 28.301,--€ 31.500,-- € 669,--€ 20.401,--€ 22.300,--
€ 31.501,--€ 37.300,--€ 823,--€ 22.301,--€ 26.400,--
Boven € 37300,--U komt niet in aanmerkingboven € 26.400,--

Tabel Inkomensgrenzen en eigen bijdragen vanaf 1 januari 2017 (tabel 2)

Bij echtscheiding, beëindiging samenwoning, boedelscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag/voogdij en omgangsregelingen:

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin Eigen bijdrageAlleenstaand
Fiscaal jaarinkomen 2015Fiscaal jaarinkomen 2015
Meer dan:Ten hoogste:Meer dan:Ten hoogste:
€ 0,--€ 26.600,--


€ 340,--€ 0,--€ 18.700,--


€ 26.001,--€ 27.000,--€ 412,--€ 18.701,--€ 19.400,--
€ 27.001,--€ 28.300,--.€ 566,--€ 19.401,--€ 20.400,--
€ 28.301,--€ 31.500,--€ 720,--€ 20.401,--€ 22.300,--
€ 31.501,--€ 37.300,--€ 849,--€ 22.301,--€ 26.400,--
Boven € 37.300,--U komt niet in aanmerkingboven € 26.400,--

Tabel inkomensgrenzen en eigen bijdragen vanaf 1 januari 2017 voor mediation

gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
fiscaal jaarinkomen 2015
 eigen bijdragealleen staand
fiscaal jaarinkomen 2015
 
meer dan ten hoogste meer dan ten hoogste
€ 0,--€ 26.00,--€ 53,--€ 0,--€ 18.700,--
€26.001,--€ 37.300,--€ 105,--€ 18.701,--€ 26.400,--
boven € 37.300,--u komt niet in aanmerkingboven € 26.400,--

Vermogensnormen bij tabel 1 en tabel 2:

Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als het vermogen in box 3 in 2015 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen:

Heffingsvrij vermogenVrijgesteld per persoon
2015 (het peiljaar)€ 21.330,--

Bij 65+ geldt nog een extra heffingsvrij vermogen van maximaal € 28.236,–.

Peiljaarverlegging

Als er sprake is van een terugval in uw inkomen en vermogen met tenminste 15% ten opzichte van het peiljaar, kunt u binnen zes weken na de beslissing op de aanvraag van uw toevoeging een verzoek om verlegging peiljaar indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Het hiervoor benodigde formulier `Peiljaarverlegging’ kunt u downloaden via de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org. Op uw verzoek kunnen wij u het formulier ook toesturen.

Resultaatsbeoordeling

Aan het einde van uw zaak bekijkt de Raad voor Rechtsbijstand wat het financieel resultaat van uw zaak is geweest. De grens ligt op 50% van het voor u geldende heffingvrij vermogen (zie de tabel hieronder). Is de opbrengst meer, dan wordt de toevoeging met terugwerkende kracht ingetrokken en wordt u geacht de kosten van rechtsbijstand zelf te kunnen betalen.  Uw zaak wordt dan een betalende zaak, hetgeen betekent dat alle uren die aan uw zaak zijn besteed op basis van ons uurtarief bij u in rekening worden gebracht.

Heffingvrij vermogen i.v.m. resultaatsbeoordeling

Heffingsvrij vermogenVrijgesteld per persoon
2017€ 21.300,--

Vaste prijzen

Scheidingsmediation zonder kinderen* € 2.750,00
Ouderschapsplan* € 250,00
Berekening kinderalimentatie* € 400,00
Berekening partneralimentatie* € 475,00
Check/beoordeling kinderalimentatie* € 250,00
Check/beoordeling partneralimentatie* € 275,00
Procedure wijziging kinderalimentatie* € 1.750,00
Procedure wijziging partneralimentatie* € 1.750,00
Procedure vervangende toestemming paspoort/vakantie* € 1.500,00
Procedure vervangende toestemming verhuizing* € 1.500,00
Procedure ontkenning vaderschap* € 1.500,00
Gerechtelijke vaststelling vaderschap* € 1.500,00

*: griffierecht, kosten uittreksels, deurwaarderskosten en andere externe kosten zijn niet inbegrepen. Een procedure omvat één zitting in Zutphen (rechtbank Gelderland). Voor meerdere zittingen of één of meerdere zittingen bij andere rechtbanken geldt een meerprijs op basis van het standaard uurtarief van € 200 excl. BTW.

Scheidingsmediation zonder kinderen De module scheidingsmediation zonder kinderen geldt niet voor ondernemers, echtgenoten gehuwd onder huwelijkse voorwaarden en zaken met een internationaal karakter. Deze module omvat een kennismakingsgesprek op kantoor van max. 30 minuten, maximaal vier besprekingen van anderhalf uur elk, het opstellen van verslagen, het opstellen van een convenant, het opstellen en indienen van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding en de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

Buiten het vaste tarief Afhankelijk van de omstandigheden, bijvoorbeeld indien u minderjarige kinderen heeft, is het mogelijk het basispakket mediation echtscheiding aan te vullen met de de modules ouderschapsplan, berekening kinderalimentatie (zie vaste prijzen) en het voeren van extra gesprekken op basis van het standaard uurtarief van € 200,00 excl. BTW.

Berekening of check/beoordeling kinderalimentatie Dit tarief geldt niet voor ondernemers en zaken met een internationaal karakter of samengestelde gezinnen (prijs op aanvraag)

Berekening of check/beoordeling partneralimentatie Dit tarief geldt niet voor ondernemers en zaken met een internationaal karakter (prijs op aanvraag).

Algemeen Naast het honorarium dient u nog rekening te houden met de volgende kosten:

Kosten inwinning fiscaal advies

kosten uittreksels circa € 13,00 per stuk Griffierecht rechtbank circa € 288,00 Notariskosten bij overdracht woning of aandelen