Rechtsbijstand is duur, om welke reden de overheid de kosten soms financiert. Ook als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (een “toevoeging”) helpen wij u graag. Deze toevoeging zullen wij voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. U bent hiervoor een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen (zie de tabel inkomensgrenzen hieronder) en wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand.

Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan wordt de rechtsbijstand verleend op basis van een uurtarief. Ons kantoor hanteert een concurrerend uurtarief. Ook kunt u met ons vaste prijsafspraken maken. Voor een afspraak voor een eenmalig adviesgesprek hanteren wij een gematigd tarief voor het eerste half uur. Belt u ons gerust voor het opvragen van onze tarieven. Ons telefoonnummer is 0575 – 59 42 33. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid van een gratis inloopspreekuur op iedere maandagavond van 17.00 tot 18.00 uur. Tijdens dit uur kunt u ons kantoor binnenlopen en hoeft u dus van tevoren geen afspraak te maken.

U dient er rekening mee te houden dat de zogenaamde verschotten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en andere in het belang van de zaak gemaakte kosten, aan u worden doorberekend. Ook een eventuele proceskostenveroordeling komt voor uw rekening.

Tabel inkomensgrenzen en eigen bijdragen (vanaf 1 januari 2019)

Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad voor Rechtsbijstand in 2019 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2017 (het peiljaar). De inkomensnormen en daarbij behorende eigen bijdragen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd.

U kunt de Raad voor Rechtsbijstand verzoeken om het peiljaar te verleggen naar 2019 als het fiscale inkomen en vermogen in 2018  flink is gedaald (meer informatie hierover vindt u onderaan deze pagina).

Tabel inkomensgrenzen en eigen bijdragen vanaf 1 januari 2019 (tabel 1)

Let op: voor echtscheiding, beëindiging samenwoning, boedelscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag/voogdij en omgangsregelingen gelden hogere eigen bijdragen (zie tabel  2 hieronder)

Inkomensnormen en eigen bijdragen:

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin Eigen bijdrageAlleenstaand
Fiscaal jaarinkomen 2017Fiscaal jaarinkomen 2017
Meer dan:Ten hoogste:Meer dan:Ten hoogste:
€ 0,--€ 26.900,--


€ 199,--€ 0,--€ 19.400--


€ 26.901,--€ 27.900,-- € 365,--€ 19.401,--€ 20.100,--
€ 27.901,--€ 29.200,-- € 522,--€ 20.101,--€ 21.100,--
€ 29.201,--€ 32.600,-- € 679,--€ 21.101,--€ 23.000,--
€ 32.601,--€ 38.600,--€ 835,--€ 23.001,--€ 27.300,--
Boven € 38.600,--U komt niet in aanmerkingboven € 27.300,--

Tabel Inkomensgrenzen en eigen bijdragen vanaf 1 januari 2019 (tabel 2)

Bij echtscheiding, beëindiging samenwoning, boedelscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag/voogdij en omgangsregelingen:

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin Eigen bijdrageAlleenstaand
Fiscaal jaarinkomen 2017Fiscaal jaarinkomen 2017
Meer dan:Ten hoogste:Meer dan:Ten hoogste:
€ 0,--€ 26.900,--


€ 345,--€ 0,--€ 19.900,--


€ 26.901,--€ 27.900,--€ 418,--€ 19.401,--€ 20.100,--
€ 27.901,--€ 29.200,--.€ 574--€ 20.101,--€ 21.100,-
€ 29.201,--€ 32.600,--€ 731,--€ 21.101,- € 23.000,-
€ 32.601,--€ 38.600,--€ 862,--€ 23.001,--€ 27.300,--
Boven € 38.600,--U komt niet in aanmerkingboven € 27.300,--

Tabel inkomensgrenzen en eigen bijdragen vanaf 1 januari 2019 voor mediation

gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
fiscaal jaarinkomen 2017
 eigen bijdragealleen staand
fiscaal jaarinkomen 2017
 
meer dan ten hoogste meer dan ten hoogste
€ 0,--€ 26.900,--€ 54--€ 0,--€ 19.400,--
€26.901,--€ 38.600,--€ 107,--€ 19.401,--€ 27.300,--
boven € 38.600,--u komt niet in aanmerkingboven € 27.300,--

Vermogensnormen bij tabel 1 en tabel 2:

Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als het vermogen in box 3 in 2017 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen:

Heffingsvrij vermogenVrijgesteld per persoon
2017 (het peiljaar)€ 25.000,--

Peiljaarverlegging

Als er sprake is van een terugval in uw inkomen en vermogen met tenminste 15% ten opzichte van het peiljaar, kunt u binnen zes weken na de beslissing op de aanvraag van uw toevoeging een verzoek om verlegging peiljaar indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Het hiervoor benodigde formulier `Peiljaarverlegging’ kunt u downloaden via de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org. Op uw verzoek kunnen wij u het formulier ook toesturen.

Resultaatsbeoordeling

Aan het einde van uw zaak bekijkt de Raad voor Rechtsbijstand wat het financieel resultaat van uw zaak is geweest. De grens ligt op 50% van het voor u geldende heffingvrij vermogen (zie de tabel hieronder). Is de opbrengst meer, dan wordt de toevoeging met terugwerkende kracht ingetrokken en wordt u geacht de kosten van rechtsbijstand zelf te kunnen betalen.  Uw zaak wordt dan een betalende zaak, hetgeen betekent dat alle uren die aan uw zaak zijn besteed op basis van ons uurtarief bij u in rekening worden gebracht.

Heffingvrij vermogen i.v.m. resultaatsbeoordeling

Heffingsvrij vermogenVrijgesteld per persoon
2019€ 30.360,--