ouderlijk gezag

Home > Blogs > ouderlijk gezag

Op 22 maart jl. heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor de ouder die een kind erkent automatisch ouderlijk gezag krijgt. De ingangsdatum van deze nieuwe wet dient nog te worden vastgesteld.

Indien op dit moment een kind wordt geboren en de ouders zijn niet gehuwd of geregistreerd partner, dan krijgt de moeder automatisch ouderlijk gezag. De andere ouder moet samen met de moeder een verzoek doen om mede het gezag te verkrijgen. In de praktijk blijkt dat dit nog wel wordt vergeten. Dit heeft tot gevolg dat bij een scheiding een aantal juridische en praktische problemen ontstaan.

Volgens het nieuwe wetsvoorstel wordt een nieuwe wetsbepaling in Boek 1 opgenomen (artikel 1:251 b BW). Deze bepaling regelt dat (na de ingangsdatum van de wetswijziging) de ouder die het kind erkent automatisch het ouderlijk gezag krijgt over het kind. Hiermee komen ongehuwde ouders in dezelfde rechtspositie als gehuwde/geregistreerde ouders wat betreft het uitoefenen van het ouderlijk gezag. De noodzaak om het kind te erkennen blijft wel bestaan.
Deze wijziging geldt alleen voor de kinderen die worden erkend ná de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving.
Zodra de ingangsdatum bekend is zullen we u nader informeren.